Virágzó város
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 112.
Telefonszám: 06-96-283-430 (hétköznap 07.30-tól 16.00-ig)
Mobiltelefonszám: +36-20-215-7505 (hétköznap 6.00-22.00 óra között)

Adatkezelési tájékoztató

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme tekintetében. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet a feladat- és hatáskörét a törvényben meghatározott formában hajtja végre és ennek ismeretében a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon, annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet a www.rendeszetmosonmagyarovar.hu portálon kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan az alábbi adatkezelési tájékoztatót adja ki.

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet (a továbbiakban: Rendeszet)
Képviselője:
Nagy Mihály rendészetvezető
Székhelye:
9200 Mosonmagyaróvár, Kápolna tér 3374/3/A
Telephely:
ua.
Weboldal címe:
www.rendeszetmosonmagyarovar.hu


2. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

Neve:
Horváth Dénes
E-mail címe::
horvath.denes@mosonmagyarovar.hu
Telefonszáma:
+36 96 283 430


A www.rendeszetmosonmagyarovar.hu portál adatkezelései

Az Önkormányzat és a Rendeszet a www.rendeszetmosonmagyarovar.hu weboldalon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát illetően a törvényekben és a helyi rendeletekben meghatározottak figyelembe vételével jár el.

Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás

Jelen tájékoztatóban hivatkozott weboldalon szereplő személyes adatok a WebStarter Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42. szám) által üzemeltetett szerveren kerülnek tárolásra.

A Rendészet és a WebStarter Magyarország Kft. fizikai, adminisztratív és logikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a weboldalt ne érje információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens. Ennek érdekében a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a WebStarter Magyarország Kft. naplózza, ezáltal nyomon követhető, hogy ki, mikor, milyen adathoz fért hozzá.

Adatvédelmi incidens esetén a Rendészet az általános adatvédelmi rendelet 33. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

A WebStarter Magyarország Kft., mint a honlap üzemeltetője a honlap látogatójának számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) az ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén helyez el.

Az érintettek jogai
Az érintettet az alábbi jogok illetik meg: - tájékoztatás kéréséhez való jog - helyesbítéshez való jog - törléshez való jog - zároláshoz való jog - tiltakozáshoz való jog

Az érintetti jogok gyakorlásának módja:
Az érintett természetes személy írásban fordulhat a Rendészet felé az érintetti jogainak gyakorlása végett.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:
Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság elérhetőségei: székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5. e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu telefonszáma: +36 1 391-1400 fax száma: +36 1 391-1410 honlap címe: www.naih.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatban annak bármelyik elemével kapcsolatban panaszt tehet a Hivatalnál, az adatkezelőnél az adatvédelmi tisztviselőnek címzett panasszal, amire mihamarabb válaszolunk.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely per elbírálása a Győri Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

honlap készítés, weboldal készítés, webtárhely: WebStarter